Om Mangfold i Arbeidslivet – MiA

Mål og visjon
Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) er en ideell (allmenn) stiftelse som arbeider for å fremme et godt arbeidsliv. MiA er en uavhengig stiftelse, dvs ikke underlagt styring fra det offentlige eller andre føringer  fra organisasjoner, politiske partier eller institusjoner.

Stiftelsens formål er å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv der alle skal være inkludert og få like muligheter uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Med et godt arbeidsliv mener vi arbeidsplasser der realisering av talent, samarbeid og verdiskaping prioriteres.

Hvem er vi?
MiA er et kunnskapssenter og nettverk for norske virksomheter med behov for kompetanse og erfaringsutveksling. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for en god ledelse og talentutnyttelse på norske arbeidsplasser, samt konstruktive arbeidsmiljøer og læring på arbeidsplassen. MiAs mål er å bidra til at mangfoldet på arbeidsplassene blir grobunn for økt kreativitet og perspektivmangfold gjennom fokus på likeverd, god ledelse, deltakelse og læring, - noe som kan gi norske arbeidsplasser økt innovasjonskraft  i framtiden.

MiA arbeider daglig med opplæring,undersøkelser og formidlingsoppdrag i samarbeid med offentlige myndigheter, private virksomheter og NGOer/sosiale entreprenører.  Vi tilbyr blant annet  veiledning, undervisning og tilpassede kurs knyttet til mangfoldsledelse, ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser, fagnorsk mm.  MiA kan gjerne være samarbeidspartner med deres virksomhet i utvikling av prosjekter som realiserer humankapitalen på private og offentlige arbeidsplasser.