Internasjonale prosjekter

Global Diversity Certification
MiA har i samarbeid med Human Effect deltatt i arbeidet med å spre interesse for Global Diversity Certification, et sertfiseringssystem knyttet opp mot menneskerettighetserklæringen og FN-systemet. Sertifiseringen retter seg mot bedrifter som vil være ledende innen mangfold og inkludering på arbeidsplassen.
GDCF er et relativt nytt sertifiseringsprogram, og internasjonal erfaring viser at denne sertifiseringen vil bli mer utbredt over tid. Global Diversity Certification er nyttig for å dokumentere et systematisk mangfoldsarbeid, og det vil være med på å vise at deres firma har godt omdømme på feltet mangfold og inkludering. 
Les om GDCF her

Mentorprosjekt
MiA samarbeider med Association 50 + i Lisboa, Portugal, om et prosjekt for unge med minoritetsbakgrunn i videregående skole. Prosjektet innebærer at utvalgte ungdommer får mentorer med lang arbeidserfaring (seniorer). Flere av mentorene har erfaring fra næringslivet.
Les mer

engAge 

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet deltar som partner i det europeiske Grundtvig prosjektet engAGE, med deltakere fra Romania, Tyskland, Polen, Tyrkia og Norge. 
Formålet med prosjektet er å analysere dagens situasjon for eldre mennesker, samt å utveksle utfordringer og tiltak for en aktiv tilværelse som senior. Prosjektet søker også å påvirke seniorpolitikken i de ulike landene.  En annen intensjon med prosjektet er å gi eldre muligheten til å dele sine kunnskaper, ferdigheter og erfaringer med andre jevnaldrende på lokalt og internasjonalt nivå.
Les om engAGE her

Valodi
Valodi (2009 - 2012) var et europeisk prosjekt som utviklet verktøy og spredde god praksis innen mangfoldsledelse. Prosjektet handlet om å videreutviklet verktøy (håndbok) om mangfoldsledelse og et verktøy som ville gi virksomhetene hjelp til å vurdere hva de trenger for å skape en bedre "assessment tool". 
Prosjektet var konsentrert om flere diskrimineringsgrunnlag som funksjonshemning, etnisitet, alder, kjønn, seksuell legning, helse etc., med fokus på holdninger, kunnskaper og ferdigheter (kompetansen man kan ha kan være sammensatt av disse tre elementene som i all pedagogikk). Det ble utviklet en håndbok og et måleverktøy "Assessmemt Tool", samt en intervjuguide for kunnskaper, erfaringer og ferdigheter rundt temaene funksjonshemming, etnisitet, alder, kjønn, meninger, seksuell legning etc. Vi har laget en god del case og annet stoff som kan brukes videre og alt stoff ble oversatt til partnernes språk. 

Safety food, Healthy life - A main goal for Europe (SAHEL)

Prosjektet ”SAHEL” er et europeisk utvekslingsprosjekt som søker å fremme et godt kosthold og en sunn livsstil i Europa. Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet er den norske partneren i dette prosjektet. Deltakerne i prosjektet utveksler erfaringer, skal gjennomføre en undersøkelse og produsere en elektronisk kokebok med kosthold fra landene som er med i prosjektet. Partnerne er fra Nederland, Spania, Italia, Romania, Tyrkia og Norge. Prosjektet tar særlig opp gode sider ved et tradisjonelt kosthold for landene rundt Middelhavet, men også flere aspekter ved valg av ingredienser, kostvaner, tilberedning og livsstil.
Les om SAHEL her


Intercultural language learning for illiterate adults (Illiad)
Illiad prosjektet var et tre årig internasjonal prosjekt, med deltakere fra 12 europeiske land. Prosjektet skulle sette søkelyset på utfordringer for språklige minoriteter som ikke kan lese og skrive eller som fungerer som funksjonelle analfabeter. Mange har lite formell skolegang og ikke tilstrekkelige muntlige ferdigheter, og/eller lese- og skriveferdigheter for å delta i det vanlige arbeidslivet. Under prosjektperioden ble det arrangert flere internasjonale konferanser som tok for seg utfordringer som voksne spåklige minoriteter ofte møter på.

Under prosjektperioden arbeidet prosjektgruppen med tre hovedtemaer for å utforske relasjonen mellom språkferdigheter og bærekraftige personlige utviklingsmuligheter for de enkeltes liv og deltakelse i samfunnet.
  1. Språk, arbeid og inkludering
  2. Språkopplæringsmetoder for analfabete og voksne med læringsvansker
  3. Illiad gode eksempler
European Intercultural Workplace (EIW)
EIW prosjektet ble finansiert av Leonardo da Vinci Programme II, et europeisk prosjekt med 11 europeiske deltakerland. Målsettingen med prosjektet var å få en omfattende oversikt over betydningen av et økende kulturelt og etnisk mangfold på utvalgte arbeidsplasser for å kunne utvikle effektive opplæringsmetoder og materiell for ulike sektorer og bransjer som kan bidra til å forbedre den interkulturelle kommunikasjonen på arbeidsplassene.
Les om EIW herTools for Diversity
Et prosjekt som utviklet verktøy for lederopplæring og mangfold i arbeidslivet.T for D var et toårig Leonardo da Vinci prosjekt som startet høsten 2006 og hadde partnere fra fem land, Finland, Polen, Hellas, Spania og Norge. Prosjektets overordnede målsetting var å styrke lederes evne til å håndtere mangfold på arbeidsplassen. 

Bakgrunnen for prosjektet er effektene av globalisering og en økende geografisk mobilitet i europeiske land. I en slik sosial virkelighet blir det stadig klarer at samfunnet og arbeidsplassene må se på mangfold på arbeidsplassen som en utfordring, styrke og berikelse, som noe som fremmer nytenkning og kreativitet. 
Les om prosjektet her
MiA evaluator av det nyskapende EU/Sokrates prosjektet BRIDGES!
Bridges er et nyskapende Sokrates-prosjekt som fokuserer på måter å undervise og lære de offisielle språkene i landene som er partnere i prosjektet. Vi utvikler og tester en type brobyggere i språkundervisningen som vi kaller for språk- og kulturguider (SKG).
Les om prosjektet herAITO – Immigrants access to language and society
Partnere i et finsk prosjekt med partnere i Finland, Hellas, Tyskland og Frankrike. Prosjektet så på om aktiv og arbeidsrettet språkopplæring kan bidra til økt språkprogresjon. 
Last ned rapport
Last ned håndbok